Анонс Тренер-Education № 6 2015 г.

Опубликовано: 11.10.2018

Аңдатпа Тренер-Education №6 2015 ж.

 

 

Бұл номер «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ» өткізген көптілділік бойынша конференцияның материалдары қызықты болады, мұнда «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ» директоры Л.Т. Искакова ның аймақ мұғалімдерінің біліктілігін арттыру жүйесінде көптілділікті дамыту бойынша сұхбаты жоспарланып отыр.

Жаңалық материалдарында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ» ұйымдастырып өткізген сертификатталған мұғалімдерге арналған 3-ші республикалық «Жарқын белес» форумының материалдары ұсынылады. Форумның көрмесінде басталған Робототехника «технология» пәнінің жаңа деңгейі ретінде тақырыбына Қостанай облысының жаңашыл және жалпыбілім беретін мектептері журналдың бастапқы орындарында  әрі қарай өрбітеді.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ» директоры М.В. Слесарьдың «Супервизия жас оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін белсенді арттыру ретінде» мақаласында біліктілігін арттыру жүйесінде жас оқытушыларды әдістемелік қолдауды ұйымдастыру туралы.

«Бастама» айдарыда бастауыш білім беру мазмұнын жаңартудағы кейбір практикалық бағыттарға арналуына орай қызығушылық танытуы мүмкін, мақала «Дарынды баламен қарым-қатынас жасауда кіші мектеп оқушыларының ата-аналарын дайындаудың педагогикалық шарттары»   Ю.И. Якина, п.ғ.к., Перм мемлекеттік гумманитарлық-педагогикалық университетінің әлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісі.

«Ұстаным» айдарында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ» қоғаммен байланыс және баспа қызметі бойынша бөлімінің авторлары: бастығы және бас маманы   С.Г. Мачнёваның А.К. Қоңратбаев туралы «Ол «ұлы дидактиканы» қазақ тіліне аударды» мақаласы қызықты танымдық мағынаға ие.

Кейбір көздерде Қоңыратбаев - көрнекті қазақстандық ғалым, филологиялық ғылымдар кандидаты, профессор, кеңес одағында жазушылар одағының мүшесі, энциклопедиялық білімді адам, ол әрқашан жетілдіруге ұмтылады. 2005 жылы туған күнінің 100 – жылдығы аталынып өтіп, мерей тойға арналған 10 томдық толық шығармалар жинағы шығарылды.

«Деңгейлік курстарда мұғалімді тиімді оқытудың басты шарты қолайлы білім беру ортасын құру ретінде, автор - Т.В. Ларионова, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша ПҚ БАИ» ДБО тренерінің мақаласы «Тренер клубында» қарастырылады.

Журналдың бұл номерінде барлығы 34 автордың материалдары жарық көреді, олар - Қазақстаннан, Россиядан: ғалым -1, «Өрлеу» БАҰО» АҚ директорлары мен оқытушылары – 5, тренерлері – 18, НЗМ өкілдері -1, білім бөлімінің қызметкерлері -2, мұғалімдер – 7.

Қазақстаннның 12 аймағы берілген.

Журналды рәсімдеу кезінде ісшараны өткізу барысында түсірілген авторлардың ұсынған фотографиялар қолданылды.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз!

 Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

 Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз.

Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

 

Анонс Тренер-Education №6 2015 г.

 

 

Этот номер будет интересен материалами конференции по полиязычию, проведённой филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Южно- Казахстанской области», планируется интервью директора филиала АО «НЦПК « Ө рлеу» ИПК ПР по Южно- Казахстанской области» Искаковой Л.Т. по развитию полиязычия в системе повышения квалификации учителей региона.

Новостные материалы 3-го форума сертифицированных учителей республики «Жар қ ын белес» будут представлены филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области». Робототехнике как новому уровню предмета «технология» будет отведено в номере одно из ведущих мест, инновационные и образовательные школы Костанайской области продолжат тему, начатую на выставке форума.

Об организации  методической поддержки молодых преподавателей в системе повышения квалификации пишет директор филиала АО «НЦПК « Ө рлеу» ИПК ПР по Костанайской области» Слесарь М.В. в статье « Супервизия как интенсивное совершенствование профессиональной компетентности молодых преподавателей».

 Не меньший интерес вызовет  рубрика «Идея», посвящённая некоторым  практическим направлениям обновления содержания начального образования, статья « Педагогические условия подготовки родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком» Якиной Ю.И.,к.п.н., заведующей кафедрой социальной педагогики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета .

В рубрике «Позиция» познавателен материал авторов филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области» Рахметова Ж.А., начальника отдела по связям с общественностью и издательской деятельности, Мачнёвой С.Г., главного специалиста отдела по связям с общественностью и издательской деятельности «Он перевёл на казахский язык «великую дидактику» о Конратбаеве А. К. (в некоторых источниках Коныратбаев) - виднейшем казахстанском учёном, докторе филологических наук, профессоре, члене Союза писателей СССР, человеке с энциклопедическими знаниями, он постоянно стремился к самосовершенствованию. В 2005 году было отмечено 100 – летие со дня рождения, к юбилею издано полное собрание сочинений в 10 –ти томах.

«Комфортная образовательная среда как главное условие эффективного обучения учителей на                                          уровневых курсах», автор - Ларионова Т.В., тренер ЦУП, АО»НЦПК» «Өрлеу», филиал по г. Алматы – будет рассматриваться в «Тренерском клубе».

Всего   в номере будут опубликованы 34 материала   авторов из - Казахстана, России: учёных – 1, директоров и преподавателей АО «НЦПК «Өрлеу» - 5, тренеров   АО «НЦПК «Өрлеу» -18, представителей НИШ- 1, работников отделов образования – 2, учителей школ– 7.

Казахстан представлен 12-ю регионами.

Для оформления журнала   использовались аутентичные фотографии, присланные авторами и сделанные во время проведения мероприятий.

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация журнала «Тренер- E ducation»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая очередной номер журнала, вы получаете новые знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие языки журнала - казахский, русский, английский.

rss